NASA smashes DART spacecraft into asteroid Dimorphos